رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

آمار
 • موضوع قرار داد: سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان
 • تعداد واحد ها: 12 واحد
 • مشتری: مدیریت وقت ساختمان آقای دکتر حاج حسنی
 • تاریخ شروع: 94/04/01
 • تاریخ پایان: تمدید شده
 • ارزش قرارداد: 15میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت پروژه: تمدید شده

 

آمار
 • موضوع قرار داد: سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان
 • تعداد واحد ها: 16 واحد
 • مشتری: مدیریت وقت ساختمان آقای داغستانی
 • تاریخ شروع: 94/10/01
 • تاریخ پایان: تمدید شده
 • ارزش قرارداد: 20 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت پروژه: تمدید شده

 

آمار
 • موضوع قرار داد: طراحی و اجرای
 • بخش بازار: مسکونی و اداری
 • مشتری: عمومی
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

 

آمار
 • موضوع قرار داد: سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان
 • تعداد واحد ها: 4 طبقه اداری
 • مشتری: شرکت آریا برهان نوین ( دورکو )
 • تاریخ شروع: 1397
 • تاریخ پایان: 1398
 • ارزش قرارداد: 10 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت قرارداد : در حال اجرا

 

آمار
 • موضوع قرار داد: سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان
 • تعداد واحد ها: 9 واحد
 • مشتری: مدیریت وقت ساختمان خانم دارایی
 • تاریخ شروع: 1397
 • تاریخ پایان: 1398
 • ارزش قرارداد: 10 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

 

آمار
 • موضوع قرار داد: سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان
 • تعداد واحد ها: 75 واحد
 • مشتری: مدیریت وقت ساختمان
 • تاریخ شروع: 1395
 • تاریخ پایان: 1396
 • ارزش قرارداد: 8 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تهران
 • وضعیت پروژه: خاتمه قرارداد

 

 

 

سبد خرید شما